Υποχρεώσεις Υπ. Διδακτόρων

Ο Υ.Δ. θα πρέπει να έχει ως κύρια επιστημονική απασχόληση τις διδακτορικές του/της σπουδές.

Ο Υ.Δ. θα πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή του ανά ακαδημαϊκό έτος από την 1η Σεπτεμβρίου ως την 31η Οκτωβρίου.

Κάθε έτος, ο Υ.Δ., στην προθεσμία που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον ατομικόφάκελο του Υ.Δ.

Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να παρουσιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας σε σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται από το ή τα οικεία Τμήματα για το σκοπόαυτό.

Οι Υ.Δ. οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να επιδιώκουν τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του ο Υ.Δ. απασχολείται μερικώς σε εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή/και εξεταστικές δραστηριότητες τουΤμήματος. Ιδιαίτερη αμοιβή για το επικουρικό έργο παρέχεται όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το Πανεπιστήμιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υπεράσπισητης διδακτορικής διατριβής, για την αναγόρευση τουυποψηφίου σε Διδάκτορα αποτελεί: η δημοσίευση μιας (1) τουλάχιστον επιστημονικής εργασίας σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές και συντελεστή απήχησης (Impact Factor), στο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής με συν-συγγραφείς τουλάχιστον τον Υ.Δ. και τον επιβλέποντα καθηγητή.

Η διδακτορική διατριβή δεν θα πρέπει να υπερβαίνεισε έκταση τις 70.000 λέξεις.

Accessibility Toolbar