Υποβολή Αιτήσεων

Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) κάθε ακαδημαϊκό έτος μέχρι το τέλος Ιουλίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι την15η Οκτωβρίου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησήτους στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση μέσω του συνδέσμου https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  3. Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοισπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής,απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίαςαπό τον ΔΟΑΤΑΠ.
  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
  7. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
  8. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στηΓραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.).
  9. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Accessibility Toolbar