Υποβολή Αιτήσεων

Ο υποψήφιος υποβάλλει τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και γενικό προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής στην ελληνική γλώσσα. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωναμε τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονταιαπό κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

  1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, με βάση την προκήρυξη/πρόσκληση ενδιαφέροντος.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.
  4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
  5. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική.
  6. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Accessibility Toolbar