Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

  • να είναι, υπήκοοι της χώρας μας ή μιας από τις συμμετέχουσες χώρες ή να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε κάποια από αυτές.
  • να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών.
  • να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στη χώρα υποδοχής.

Το Τμήμα διασφαλίζει ότι:

  • η περίοδος σπουδών/πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του τμήματος, είτε πρόκειται για παρακολούθηση μαθημάτων, ή εκπόνηση Πτυχιακής ή Πρακτικής Άσκησης
  • οι ανταλλαγές των σπουδαστών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με Ανώτατα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος Erasmus.
  • η περίοδος σπουδών, η οποία πραγματοποιείται στο ίδρυμα εταίρο, κυμαίνεται μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι μήνες
  • η περίοδος σπουδών/ πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το τμήμα δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών ή πρακτικής άσκησης ,στο εξωτερικό ,των φοιτητών,- συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης
  • στο πανεπιστήμιο υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κ.λ.π.

Accessibility Toolbar