Προϋποθέσεις και Κριτήρια Εισαγωγής

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ήαναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι.της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ωςισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου καιαδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μπορείνα γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.) και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους Υ.Δ. που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον.

Για τους Υ.Δ. που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων σχετιζόμενων με το αντικείμενο της προτεινόμενης διατρβής, διάρκειας 3 εξαμήνων κατ’ ανώτατο όριο. Τα μαθήματα αυτά ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Accessibility Toolbar