Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος. Η ακαδημαϊκή μονάδα δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

α) Την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ (το ΠΠΣ εναρμονίστηκε πλήρως στις υποδείξεις των εμπειρογνωμόνων της εξωτερικής αξιολόγησης του 2013).
β) Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Ικανότητα συγκέντρωσης, ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων σχετικών με την κατάσταση υγείας των ασθενών, μέσω των κατάλληλων μεθόδων κλινικής εκτίμησης και διαγνωστικής διερεύνησης.
 • Ικανότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού της θεραπευτικής φροντίδας των ασθενών, μέσω ορθής και κατάλληλης θεωρητικής τεκμηρίωσης.
 • Ικανότητα παροχής πληροφόρησης και εκπαίδευσης στους ασθενείς, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοφροντίδας τους, καθώς και στο λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό / επαγγελματίες υγείας, με σκοπό τη συνολική προαγωγή του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Ικανότητα συνεργασίας, συντονισμού και ενεργού συμμετοχής στη διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα των επαγγελματιών υγείας.
  γ) Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου (το διδακτικό έργο αξιολογείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τους φοιτητές μέσω της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).
  δ) Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού (οι διαδικασίες εκλογής ή πρόσληψης έκτακτου προσωπικού γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).
  ε) Την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας (νέες δημοσιεύσεις ανά έτος σε υψηλού επιπέδου επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών -και εθνικών- συνεδρίων με θεματολογία που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο του Τμήματος, υποβολή προτάσεων για ερευνητικά έργα, έγκριση και υλοποίηση ερευνητικών έργων).
  στ) Τους τρόπους διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα (πραγματοποιούνται ομιλίες από προσκεκλημένους ερευνητές ή επαγγελματίες σε πεδία σχετικά με τα αντικείμενα του Τμήματος, ημερίδες, συμμετοχή στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, αλλά και παρακολούθηση της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας μέσω Διαδικτύου).
  ζ) Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. (οι απόφοιτοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ενσωματωθούν ταχέως στο τμήμα όπου θα εργασθούν, ανταποκρινόμενοι με επιτυχία στα καθήκοντά τους, και παράλληλα να διαθέτουν ικανότητες δια βίου μάθησης, προκειμένου να ανταποκριθούν στη δυναμική φύση και τις ταχέως εξελισσόμενες απαιτήσεις του νοσηλευτικού επαγγέλματος).
  η) Την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, κα).
  θ) Τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Το Όραμα του Τμήματος περιλαμβάνει δύο αλληλοεξαρτώμενες πτυχές:

Α. Τη συνεχή εξέλιξη και προαγωγή του Τμήματος, μέσω της αύξησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής
Β. Τη διαρκώς αυξανόμενη κοινωνική αναγνώριση του έργου και της συμβολής των αποφοίτων του Τμήματος (και γενικότερα των νοσηλευτών/τριών) στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής το Τμήμα:

 • Διαμορφώνει ένα σύγχρονο, ευέλικτο και κατάλληλα οργανωμένο ΠΠΣ που έχει στόχο τη σύνδεση του Τμήματος με την κοινωνία και την αγορά εργασίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων του.
 • Προσδιορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Υποστηρίζει τη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του και προωθεί τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα επιδιώκοντας την αριστεία, στην καλλιέργεια δράσεων πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς στην τοπική, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία .
 • Ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες, που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση τόσο του διδακτικού και του ερευνητικού έργου όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών του με την πρόσφατη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών (Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Επιτροπή Ερευνητικού Σχεδιασμού, Επιτροπή ERASMUS και Διεθνών Σχέσεων, Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης).

Συνοπτικά, η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος σχεδιάζεται από τη ΟΜΕΑ του Τμήματος σε ετήσια βάση και αναθεωρείται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, από τη Συνέλευση του Τμήματος σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Το Τμήμα είναι σε επικοινωνία με υγειονομικούς φορείς, κυρίως με αυτούς στους οποίους οι φοιτητές του πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, και τους οποίους ενημερώνει για το περιεχόμενο των σπουδών που προσφέρει και τις δυνατότητες των αποφοίτων του.

Accessibility Toolbar