ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_509
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ε΄ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

ETCS: 2

Τύπος Μαθήματος: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες θεωρητικές και κλινικές γνώσεις
σχετικά με τις ανάγκες, βιολογικές και ψυχοκοινωνικές, των ασθενών με κακοήθεις
νεοπλασίες, καθώς και σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή της νοσηλευτικής
φροντίδας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της στους ασθενείς αυτούς.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• εξοικειωθούν με την αιτιολογία, την παθογένεια, την κλινική εικόνα και τις
διαγνωστικές εξετάσεις των κακοήθων νεοπλασιών

• κατανοήσουν τις αρχές της θεραπείας του καρκίνου, χειρουργικής,
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπλοκές
αυτών και την πρόληψή τους, αλλά και στα μέτρα προστασίας των
επαγγελματιών υγείας

• αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των βιολογικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των καρκινοπαθών και να κατανοήσουν τις δυνατότητες συμβολής του νοσηλευτή ως μέλους της διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας στην κάλυψη των αναγκών αυτών

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar