Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Σπουδών επικεντρώνεται στα ακόλουθα συνολικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους:

  • Ικανότητα συγκέντρωσης, ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων σχετικών με την κατάσταση υγείας των ασθενών, μέσω των κατάλληλων μεθόδων κλινικής εκτίμησης και διαγνωστικής διερεύνησης.
  • Ικανότητα αναγνώρισης και προσδιορισμού των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών / προβλημάτων των ασθενών, και διατύπωσης αντίστοιχων νοσηλευτικών διαγνώσεων.
  • Ικανότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού της θεραπευτικής φροντίδας των ασθενών, μέσω ορθής και κατάλληλης θεωρητικής τεκμηρίωσης.
  • Ικανότητα εφαρμογής νοσηλευτικών παρεμβάσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αποτελεσματικότητα και ασφάλεια και επιτυγχάνουν την πλήρη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και της οικογένειάς τους.
  • Ικανότητα αντικειμενικής αξιολόγησης της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της νοσηλευτικής πρακτικής.
  • Ικανότητα αναγνώρισης ηθικών διλημμάτων και κατάλληλου χειρισμού αυτών, με την προάσπιση των δικαιωμάτων και του οφέλους των ασθενών ως προτεραιότητες.
  • Ικανότητα παροχής πληροφόρησης και εκπαίδευσης στους ασθενείς, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοφροντίδας τους, καθώς και στο λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό / επαγγελματίες υγείας, με σκοπό τη συνολική προαγωγή του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.
  • Ικανότητα ερευνητικού σχεδιασμού και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, με σκοπό την προαγωγή και ανάδειξη της Νοσηλευτικής Επιστήμης.
  • Ικανότητα συνεργασίας, συντονισμού και ενεργού συμμετοχής στη διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα των επαγγελματιών υγείας.
  • Ικανότητα ηγεσίας και διοικητικού έργου, η οποία θα εστιάζει χωρίς να περιορίζεται στη διαχείριση και αξιοποίηση του έμψυχου νοσηλευτικού δυναμικού στο χώρο εργασίας.

Accessibility Toolbar