ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_701
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ζ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

Κλινικό Φροντιστήριο: 3 ώρες/εβδ.

Κλινική Άσκηση: 4 ώρες/εβδ.
ETCS: 10

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα πραγματεύεται την άσκηση της Νοσηλευτικής σε εξειδικευμένες δομές και
ομάδες στη Κοινότητα. Στο θεωρητικό του μέρος προετοιμάζει τους φοιτητές με τις
θεωρητικές βασικές γνώσεις που απαιτούνται για επαγγελματική σταδιοδρομία στην
Κοινότητα. Στο φροντιστηριακό προετοιμάζονται οι παρουσιάσεις και οι παρεμβάσεις
που θα πραγματοποιηθούν στην κλινική άσκηση, ενώ στο κλινικό του μέρος
επικεντρώνεται στην άσκηση των φοιτητών σε δομές στην Κοινότητα όπως ο Δήμος,
σχολεία, παιδικούς σταθμούς, ευγηρεία, πρωτοβάθμιες μονάδες μεγάλων νοσοκομείων,
σε Κέντρα Υγείας καθώς και στις εξωτερικές δράσεις των παραπάνω με σκοπό την
αξιολόγηση του γενικού και ειδικότερων πληθυσμών. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζουν τις επαγγελματικές τους επιλογές στην κοινότητα

• χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους ώστε να αξιολογούν την υγεία ομάδων
πληθυσμού και να προτείνουν παρεμβάσεις

• αναπτύξουν τεχνικές επικοινωνίας στην κοινότητα

• χρησιμοποιούν τεχνικές αξιολόγησης

• προτείνουν και να καταγράψουν ένα σχέδιο παρέμβασης, το οποίο θα διασφαλίσουν

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar