Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.)

To Τμήμα Νοσηλευτικής χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, (στο εξής: E.C.T.S.). Πρόκειται για ένα σύστημα περιγραφής του προγράμματος σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου.

Με την εφαρμογή του E.C.T.S η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποδίδει πιστωτικές μονάδες σε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο, ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών. Η απόδοση αυτή γίνεται με βάση την εκτίμηση των οικείων διδασκόντων ή υπεύθυνων για το φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε σπουδαστής για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σε κάθε περίπτωση επιδιώκονται.

Για την αποτίμηση αυτή, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός φόρτος εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Ακαδημαϊκού Έτους πλήρους φοίτησης, σε συνδυασμό με το ελάχιστο και ανώτατο όριο των πιστωτικών μονάδων οι οποίες μπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται σε κάθε μάθημα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία και οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών απαιτείται για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μονάδων αντικειμενικών στόχων ή μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά εκφράζουν το χρόνο ο οποίος εκτιμάται ότι απαιτείται να δαπανηθεί από τον σπουδαστή προκειμένου να επιτύχει τους στόχους ή τα αποτελέσματα αυτά.

Ο φόρτος Εργασίας ο οποίος απαιτείται να καταβάλει κάθε σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός Ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, το οποίο περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 36-40 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας προετοιμασίας και εξετάσεων, αποτιμάται μεταξύ 1500-1800 ωρών εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες. Ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται μεταξύ 750 ωρών εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων μπορεί να αντλήσει ο σπουδαστής από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ5/89656/Β3/13-8-2007, όπως και από τις διατάξεις του Νόμου 3374/05 (ΦΕΚ 189/2-8-2005, άρθ. 14).

Accessibility Toolbar