Εργαστήριο Μεθοδολογίας Έρευνας, Καινοτομίας Φροντίδας – Εκπαίδευσης και Ψηφιακής Υγείας

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Μπακάλης Νικόλαος

ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος B’ 685/04.03.2020

Αποστολή – Αντικείμενο Εργαστηρίου

  • Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής,
  • Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
  • Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων
  • Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων με σκοπό την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας.

Accessibility Toolbar