Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Λογοθεραπείας στην ειδίκευση Λογοθεραπείας, πτυχιούχοι Νοσηλευτικής στην ειδίκευση Νοσηλευτικής και πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας στην ειδίκευση Φυσικοθεραπείας. Οι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ), Τμημάτων Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Accessibility Toolbar