Διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη απότρία  (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του φοιτητή σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα οκτώ (8) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος). Μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε πέντε(5) το πολύ ακόμη έτη. Ειδικά για τους Υ.Δ. που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Σε αυτή τη περίπτωση η μέγιστη παραμονή του φοιτητή στο πρόγραμμα ορίζεται στατέσσερα συν τέσσερα (4+4) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής

Ο Υ.Δ. δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδώνμια φορά κατά την διάρκεια των σπουδών του/της για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αίτησή του στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής και εφ’ όσον γίνουν αποδεκτοί, καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα της αναστολής μετά το οποίοο Υ.Δ. μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σύμφωνα μετους τότε ισχύοντες όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Υ.Δ. διαγράφεται από το διδακτορικό πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οιπαροχές, οι οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

Τροποποίηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής μέσα στην ίδια ερευνητική/θεματική περιοχήμπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής και καθορισμός νέου σε διαφορετικό ερευνητικό/θεματικό πεδίο, μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης τουΤμήματος, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος νέα Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διατριβής αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού της νέας Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Accessibility Toolbar