Γενικές Πληροφορίες

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στις «Επιστήμες Αποκατάστασης» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4957/2022 όπως ισχύει. Την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Tμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις «Επιστήμες Αποκατάστασης». Το ΔΠΜΣ πραγματεύεται τις εφαρμογές και παρεμβάσεις βάσει ενδείξεων στις επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα στο πεδίο Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  1. Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονικώς τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής ή παρηγορητικής προσέγγισης.
  2. Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.
  3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της διεπιστημονικότητας στον τομέα της Αποκατάστασης με σκοπό την καλύτερη, έγκυρη και ασφαλή υπηρέτηση της υγείας του ατόμου.
  4. Η κατάρτιση των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική λογοθεραπευτική, νοσηλευτική και φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση, ανάλογα με την ειδίκευση που θα ακολουθηθεί και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης και παρέμβασης. Απώτερος σκοπός, η επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» [Master of Science (MSc) in “Rehabilitation Sciences”] με ειδικεύσεις στην 1. Λογοθεραπεία, 2. Νοσηλευτική και 3. Φυσικοθεραπεία.

Πληροφορίες
Γραμματεία Τμήματος Λογοθεραπείας
κ. Β. Μαυροειδής
τηλ.: 2610-962802
e-mail: sltsecr@upatras.gr

Accessibility Toolbar