Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδια-φέροντα ή/και στα Επιστημονικά θεματικά πεδία πουθεραπεύει το Τμήμα.

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης. και της βασικής έρευνας τόσο της Νοσηλευτικής όσο και της βασικής έρευνας τόσο της Νοσηλευτικής όσο και των συναφών επιστημών υγείας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Στην προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μνημονεύονται:προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων, διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, πρόσθετες υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, καθώς και κάθε πρόσθετο στοιχείο, όπως αυτόαποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Οι προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορούν να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Accessibility Toolbar