Αποστολή του Τμήματος

  • Η διαμόρφωση ολοκληρωμένων επιστημονικά νοσηλευτών/τριών, που να είναι σε θέση να ασκήσουν Νοσηλευτική υψηλού επιπέδου με ασφάλεια και υπευθυνότητα σε διάφορους χώρους φροντίδας υγείας.
  • Η διαμόρφωση νοσηλευτών/τριών που εκτός από την εφαρμοσμένη Νοσηλευτική, να είναι σε θέση να διακριθούν στους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης.
  • Η διανοητική, ηθική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, η οποία θα τους επιτρέψει μελλοντικά να συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
  • Η προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των σπουδαστών, καθώς και της αξιοποίησης νεότερων ερευνητικών δεδομένων στην κλινική πράξη, με σκοπό την εφαρμογή πρακτικής τεκμηριωμένης σε ενδείξεις.
  • Η ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης των νοσηλευτών/τριών, με σκοπό τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη βελτίωση της κοινωνικής αναγνώρισης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Accessibility Toolbar