Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποίααποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων

  1. Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δε-καδικό ψηφίο x 5 μόρια.
  2. Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πι-στοποιεί την άριστη (Γ2/C2) γνώση της ξένης (αγγλικής)γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 τουπ.δ. 146/2007, την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια.
  3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπου-δών και διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενοεπιστημών υγείας: 0-5 μόρια.
  4. Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δη-μοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σεερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια)σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτικήσε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτικήαξιολόγηση από την ΕΑΥ από 0-5 μόρια.
  5. Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψή-φιου συναφής με την Αποκατάσταση: από 0,5 μόρια ανάέτος για τα πρώτα 10 έτη.
  6. Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποι-οτική αξιολόγηση από 0-30 μόρια. Στην Συνέντευξη τουυποψηφίου συνυπολογίζονται: (i) η εκτίμηση της προσω-πικότητάς του, (ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικήςδραστηριότητάς του, (iii) η ποιότητα των απαιτούμενωνδύο συστατικών επιστολών.

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων με βάση ταπροηγούμενα κριτήρια καταρτίζουν πίνακα αξιολογικήςσειράς των επιτυχόντων, ο οποίος (με τη σύμφωνη γνώ-μη της Συντονιστικής Επιτροπής) επικυρώνεται από τηνΕ.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε σειράσύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν. Απότους υποψήφιους που θα συγκεντρώνουν τουλάχιστον συνολική βαθμολογία 60 μορίων και άνω, θα επιλέγονταιαυτοί που θα συγκεντρώνουν το υψηλότερο σύνολο μονάδων. Οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες και μπορούν να καταλάβουν θέση στο Δ.Π.Μ.Σ. εάν αρνηθεί(ούν) την εγγραφή ένας ή περισσότεροι από τουςεπιλεχθέντες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εάν καλυφθούνοι θέσεις, θα προηγηθούν αυτοί που έχουν μεγαλύτεροβαθμό πτυχίου. Εάν δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες.

Accessibility Toolbar