8ο Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Κωδικός Ω./ΕΒΔ. ΣΥΝ. ΕΞAM.
Θ. Φ. Ε. Κ.Α. Δ.Μ. Φ.Ε. ECTS

1.

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας NUR_801 2 - - - 2 75 3

2.

Οικονομία της Υγείας NUR_802 2 - - - 2 75 3

3.

Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης NUR_803 1 2 -   3 200 8

4.

Κλινική Νοσηλευτική (Πρακτική Άσκ,) NUR_804 - - - 20 20 400 16
ΣΥΝΟΛΟ 5 2 - 20 27 750 30