Πληροφορίες για τον Φορέα

Γενικές Ρυθμίσεις

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.6 του Ν.1256/82, έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν άσκηση στο επάγγελμα.

Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής (παρ.1 άρθρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56).

Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο σπουδαστής εποπτεύεται, τόσο από μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τμήματος, όσο και από στέλεχος του φορέα απασχόλησης, πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.).

Αποζημίωση και Ασφάλιση Σπουδαστών

Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου Σπουδαστή για το διάστημα της Πρακτικής του Άσκησης σε ιδιωτικό φορέα απασχόλησης καθορίζεται με την κοινή Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986 «σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας», ήτοι με τα σημερινά δεδομένα 25x33,04x80%=660,80€ και καταβάλλεται από την επιχείρηση σε μηνιαία βάση.

Ο ιδιωτικός φορέας απασχόλησης οφείλει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. τον ασκούμενο Σπουδαστή, κατά το χρόνο της πρακτικής του άσκησης, έναντι επαγγελματικού κινδύνου. Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, το κόστος της ασφάλισης με τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται στα 10,11 €, μηνιαίως και βαρύνει αποκλειστικά εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης.

Επιχορήγηση Πρακτικής Άσκησης

Α) Επιχορήγηση της επιχείρησης μέσω ΟΑΕΔ

Οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι. επιχορηγούνται, σύμφωνα με την Υ.Α. Ε5/4825/ (Φεκ. 453/16-7-1986, τ. Β΄), από τον ΟΑΕΔ «σε ποσοστό 50 % επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης». Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται, η επιχείρηση καταβάλει στον Σπουδαστή στο τέλος κάθε μήνα την προβλεπόμενη αποζημίωση του και μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ. Με τα σημερινά δεδομένα η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 1982,00€.

Β) Επιχορήγηση μέσω του σπουδαστή μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ Πάτρας» του ΕΣΠΑ

Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία αποζημίωση στον ασκούμενο καταβάλλεται ως εξής:

α)Το ΤΕΙ Πάτρας, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του, με χρηματοδότηση από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 340,00€ μηνιαίως και

β) η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον/στην ασκούμενο/νη Σπουδαστή/στρια, το ποσό των 320,80€ μηνιαίως.

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ληφθεί μόνο μια από τις δύο επιχορηγήσεις, ήτοι, είτε της επιχορήγησης της επιχείρησης μέσω ΟΑΕΔ, είτε του σπουδαστή μέσω της πράξης «ΠΑ ΤΕΙ».

Υποχρεώσεις ασκούμενου σπουδαστή

Ο ασκούμενος σπουδαστής στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία νέας θέσης, για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης.

Άδειες

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

Διευκολύνσεις σπουδαστών

Στους σπουδαστές των ΤΕΙ, εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή του επιμορφωτικού σεμιναρίου που παρακολουθούν κατά περίπτωση, παρέχονται από τον εργοδότη τους διευκολύνσεις για την εξυπηρέτησή τους τόσο στην παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων όσο και στην προετοιμασία και συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι διευκολύνσεις παρέχονται στους δικαιούχους σπουδαστές για διάστημα ίσο προς την κανονική διάρκεια σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Σε περιπτώσεις που η Διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο αυτό εργασιακό χώρο. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα, νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση με τον τρόπο αυτό. Στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση, μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου.

Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του τόσο στον Υπεύθυνο που έχει οριστεί για το χώρο εργασίας, όσο και στον Υπεύθυνο Επόπτη του Τμήματος ΤΕΙ, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτική Άσκησης για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.

  • Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 962 833 -2 -1
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • ® Νίκος Στεφανόπουλος 2017