ΥΓΙΕΙΝΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_506
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ε΄ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 3 ώρες/εβδ.

ETCS: 4

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Υγιεινής και Επιδημιολογίας περιλαμβάνει τρία σκέλη: 

• Στο πρώτο σκέλος, σκοπός είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές έννοιες του
μαθήματος και τις γνώσεις για το τρόπο πρόληψης των νοσημάτων (κληρονομικών,
λοιμωδών και μυκοπαρασιτικών), καθώς και για τα μέτρα καταπολέμησης και μείωσης
των επιδημιών.


• Στο δεύτερο σκέλος, σκοπός είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των φοιτητών να
διεξάγουν μια απλή επιδημιολογική έρευνα χρησιμοποιώντας επιδημιολογικές
μεθόδους. 

• Το τρίτο σκέλος αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν την
γενική και ειδική επιδημιολογιών των μη λοιμωδών νοσημάτων, καθώς επίσης και να
εκτιμήσουν την κατάσταση υγείας από κοινωνικής, ψυχολογικής, ιατρικής και
οικονομικής πλευράς, με τελικό στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να πάρουν τις
αποφάσεις εκείνες που θα τους οδηγήσουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους και της
συμπεριφοράς των άλλων για μια καλύτερη υγεία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζουν το τρόπο μετάδοσης και προφύλαξης από τη νόσο

• γνωρίζουν την επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων (ηπατίτιδες, τροφικές
δηλητηριάσεις)

• αποκτήσουν και να εμπεδώσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα λοιμώδη και
παρασιτικά νοσήματα

• γνωρίσουν νεότερες μεθόδους και μέσα καταστροφής των παθογόνων
μικροοργανισμών

• γνωρίζουν και να μπορούν να προστατευτούν από τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα
Νοσήματα και το AIDS

• αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τον Οικογενειακό Προγραμματισμό, τα
μέτρα πρόληψης κατά των τροφικών δηλητηριάσεων, τα τροχαία ατυχήματα, το
κάπνισμα, την παχυσαρκία, τη διατροφή κλπ

• κατανοούν τη σημασία των χαρακτηριστικών προσώπων, τόπου και χρόνου στην
επίπτωση των νοσημάτων

• κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των επιδημιολογικών μελετών (περιγραφικές,
αναδρομικές, προοπτικές παρεμβάσεων)

• εκτιμούν τη συνεισφορά της Επιδημιολογίας στη Δημόσια Υγεία

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης3

Accessibility Toolbar