ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_505
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ε΄ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

Φροντιστήριο-Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες/εβδ.

ETCS: 3

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις
σχετικά με την αναγνώριση και εκτίμηση άμεσα απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων,
την έγκαιρη εφαρμογή μέτρων διάσωσης εκτός νοσοκομείου, και τη σταθεροποίηση της
κατάστασης των ασθενών με σκοπό την ασφαλή μεταφορά τους στο χώρο του
νοσοκομείου.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• εξοικειωθούν με τις αρχές προνοσοκομειακής φροντίδας τραύματος, με τις
τεχνικές της εξασφάλισης αεραγωγού, οξυγόνωσης και αντιμετώπισης
αιμορραγίας, καθώς και με τους χειρισμούς της καρδιοπνευμονικής
αναζωογόνησης

• αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις συνέπειες των διαφόρων τύπων
μυοσκελετικών κακώσεων, δηλητηριάσεων, ασφυξίας ή δύσπνοιας,
ηλεκτροπληξίας, υποθερμίας και υπερθερμίας

• συμβάλλουν στην αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών μέσω της ανάπτυξης
δεξιοτήτων διαλογής των θυμάτων

• προωθούν το μοντέλο προαγωγής της υγείας στην κοινότητα έναντι της
πρόληψης της ασθένειας

• εξοικειωθούν με τη χρήση επιδέσμων και γαζών για την άμεση φροντίδα του
τραύματος

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar