ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ε΄ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 3 ώρες/εβδ.

Κλινικό Φροντιστήριο-Εργαστηριακές Ασκήσεις: 6 ώρες/εβδ.

Κλινική Άσκηση: 4 ώρες/εβδ.
ETCS: 15

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα βασίζεται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας βασισμένης στη νοσηλευτική
διεργασία για την νοσηλευτική αντιμετώπιση ασθενών με παιδιατρικά νοσήματα και
γυναικών πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την εγκυμοσύνη. Το θεωρητικό μέρος του
μαθήματος αποσκοπεί να καταστήσει το φοιτητή ικανό να κατανοεί, ως υπεύθυνος
νοσηλευτής του παιδιατρικού τομέα και μαιευτικού τμήματος, την έννοια της υγείας και
τις παρεκκλίσεις αυτής που αφορούν σε θέματα Παιδιατρικής και Μαιευτικής
Νοσηλευτικής, καθώς και να εφαρμόζει νοσηλευτική εκτίμηση, σχεδιασμό, παροχή
νοσηλευτικής φροντίδας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής στους παιδιατρικούς
ασθενείς. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• κατέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν τα παιδιατρικά
νοσήματα ανά σύστημα και τα θέματα που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τη
λοχεία, και να μπορούν να προβούν στις αντίστοιχες νοσηλευτικές παρεμβάσεις

• εκτιμούν τις ανάγκες των ασθενών αξιοποιώντας πηγές πληροφοριών από το
παιδί, τη μητέρα, τη γυναίκα και την οικογένεια

• σχεδιάζουν ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα ιεραρχώντας τα προβλήματα
και καθορίζοντας τους σκοπούς της νοσηλευτικής φροντίδας

• παρέχουν εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα και να είναι ικανοί να αξιολογούν τα αποτελέσματα αυτής

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας

σε θέματα φύλου

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar