ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_706
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ζ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

ETCS: 2

Τύπος Μαθήματος: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που
σχετίζονται με τη διαδικασία της αποκατάστασης της υγείας και της λειτουργικότητας, με
επίκεντρο τον χρόνιο πάσχοντα και τη φροντίδα του, τόσο κατ’ οίκον όσο και στα ειδικά
κέντρα αποκατάστασης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν τους βασικούς ορισμούς περί χρόνιων νοσημάτων, αναπηρίας,
λειτουργικότητας

• γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της νοσηλείας των χρονίως πασχόντων και τους
χώρους και τον εξοπλισμό των κέντρων αποκατάστασης

• εφαρμοζουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της
λειτουργικότητας των χρονίως πασχόντων

• υποστηρίζουν ψυχολογικά τους ασθενείς που βρίσκονται σε διαδικασία
αποκατάστασης

• παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση στους φροντιστές των χρονίως πασχόντων

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar