ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_707
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: E΄ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

ETCS: 2

Τύπος Μαθήματος: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σχετικά με την μεταμόσχευση
οργάνων και τη μεταμοσχευτική διαδικασία. Η δεξιότητα στην επικοινωνία με τους συγγενείς
δυνητικών δοτών είναι απαραίτητη στην δωρεά οργάνων. Είναι σημαντικό να εκτιμηθεί η δωρεά
οργάνων για τους ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευση με στόχο την επιβίωση ή τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζουν την ορολογία που αφορά στις μεταμοσχεύσεις

• κατανοήσουν την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου

• περιγράψουν την διαδικασία πιστοποίησης του εγκεφαλικού θανάτου

• αποκτήσουν την ικανότητα εκπαίδευσης των συγγενών ενός δυνητικού δότη για τον
εγκεφαλικό θάνατο με στόχο την δωρεά οργάνων

• καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας στην προσέγγιση των συγγενών ενός δυνητικού
δότη για τη λήψη συναίνεσης δωρεάς οργάνων

• περιγράψουν την διαδικασία του συντονισμού της μεταμοσχευτικής διαδικασίας

• περιγράψουν την χειρουργική επέμβαση της λήψης συμπαγών οργάνων προς
μεταμόσχευση και τις συνθήκες διατήρησης/συντήρησης τους μέχρι τη μεταμόσχευση

• περιγράψουν την φροντίδα του μεταμοσχευμένου και τις πιθανές επιπλοκές

• εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα της ιστοσυμβατότητας και της σημασίας της στις
μεταμοσχεύσεις

• ευαισθητοποιηθούν ως επαγγελματίες υγείας για την προώθηση της δωρεάς οργάνων και
τα οφέλη που έχει για τους συγγενείς του δότη και τον λήπτη

• καλλιεργήσουν την ικανότητα να λαμβάνουν ενημερωμένες επιλογές σε σχέση με την
δωρεά οργάνων

• εκτιμήσουν την χαμηλή θέση της χώρας μας σε σχέση με τις μεταμοσχέυσεις και ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας να προωθήσουν την ιδέα της δωρεάς οργάνων

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας

σε θέματα φύλου

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar