ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_704
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ζ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

Φροντιστήριο: 2 ώρες/εβδ.

ETCS: 6

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μέσα από μαθήματα για την έννοια, την εξέλιξη και τη φιλοσοφία της έρευνας, τα
στάδια και τα είδη της, τον σχεδιασμό και την εκτέλεσή της, τους τρόπους συλλογής
στοιχείων, την ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων, τη συγγραφή και παρουσίαση της
ερευνητικής εργασίας, και την αξιολόγησή της, οι φοιτητές αποκτούν εκείνες τις γνώσεις
και δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να εκπονήσουν νοσηλευτική έρευνα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• προσδιορίζουν το σκοπό και τη χρησιμότητα της έρευνας στη Νοσηλευτική

• αναγνωρίζουν νοσηλευτικά προβλήματα που απαιτούν έρευνα

• σχεδιάζουν και να εκτελούν νοσηλευτική έρευνα

• επιλέγουν για κάθε ερευνητική μελέτη τις κατάλληλες ερευνητικές τεχνικές

• σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν ερευνητικά πρωτόκολλα

• χρησιμοποιούν Η/Υ στην αναζήτηση βιβλιογραφικής ανασκόπησης

• χρησιμοποιούν στατιστικά προγράμματα για την ανάλυση των δεδομένων της
έρευνας

• γράφουν ερευνητική έκθεση και να παρουσιάζουν την ερευνητική εργασία

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar