ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_703
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ζ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες/εβδ.

ETCS: 6

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες θεωρητικές και κλινικές γνώσεις
σχετικά με την ακριβή εκτίμηση, τη θέσπιση προτεραιοτήτων, την έγκαιρη εφαρμογή
θεραπευτικών παρεμβάσεων και τη συνεχή επαναξιολόγηση των ασθενών με επείγουσες
και κρίσιμες για τη ζωή τους παθήσεις, διαταραχές και τραυματισμούς.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• εξοικειωθούν με την οργάνωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.),
ως χώρου διαχείρισης κρίσεων, διαλογής και υποδοχής των ασθενών, έναρξης
της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, καθώς και προώθησης των ασθενών στα
άλλα Τμήματα

• περιγράφουν και να κατανοούν τις συνήθεις επείγουσες καταστάσεις και τη
σπουδαιότητα των πρώτων κρίσιμων ωρών, να αξιολογούν πληροφορίες σχετικά
με την κατάσταση υγείας των ασθενών και να αναπτύξουν κριτική σκέψη σε
θέματα κλινικής διαγνωστικής

• παρέχουν έγκαιρη, κατάλληλη και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα στους
ασθενείς σε συνάρτηση με τις ανάγκες που προκύπτουν από το υποκείμενο
πρόβλημα υγείας

• αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, συντονισμού και ενεργού συμμετοχής στη διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα του προσωπικού

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar