ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_508
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ζ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

ETCS: 2

Τύπος Μαθήματος: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες θεωρητικές και κλινικές γνώσεις
σχετικά με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση των υποκειμενικών
και αντικειμενικών δεδομένων που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης και
υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• εξοικειωθούν με τη λήψη πλήρους ατομικού και οικογενειακού ιστορικού με
βάση τα αναφερόμενα προβλήματα υγείας του ασθενή, και να καλλιεργήσουν
την ικανότητα αξιοποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών ως προς την ορθή
διάγνωση

• εφαρμόζουν απλές τεχνικές αντικειμενικής εξέτασης με βάση την κλινική εικόνα
του ασθενή

• αξιολογούν έγκυρα και αξιόπιστα την κλινική κατάσταση του ασθενή, με έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή ή τη λειτουργικότητα του ασθενή.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar