ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_702
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ζ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 3 ώρες/εβδ.

ETCS: 3

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα επιχειρείται η περιγραφή της γήρανσης, των πολιτικών φροντίδας
ηλικιωμένων και της νοσηλευτικής παρέμβασης που σκοπό έχει την προαγωγή της
αυτονομίας και αυτοφροντίδας του ηλικιωμένου. Σκοπός του μαθήματος είναι η
ανάπτυξη ικανότητας και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υποστήριξη και
νοσηλευτική φροντίδα των ηλικιωμένων. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• προσδιορίζουν το επίπεδο υγείας των ηλικιωμένων

• γνωρίζουν τις υποστηρικτικές δομές και τις σύγχρονες τάσεις στην φροντίδα των
ηλικιωμένων

• αντιλαμβάνονται ότι προτεραιότητα στην υγεία των ηλικιωμένων έχει η
αυτοφροντίδα και η ποιότητα ζωής

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar