ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_504
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ε΄ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

Φροντιστήριο: 1 ώρα/εβδ.

ETCS: 3

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα παρουσιάζει βασικές έννοιες στατιστικής προσανατολισμένες σε ερευνητικές
υποθέσεις σχετικά με τα επαγγέλματα υγείας. Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει
στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις της Επιστήμης της Στατιστικής, με ιδιαίτερη έμφαση
την εφαρμογή της σε στατιστικούς ελέγχους ερευνών και υποθέσεων που σχετίζονται με
τα επαγγέλματα υγείας. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν τις βασικές έννοιες περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής

• εφαρμόζουν βασικές στατιστικές δοκιμασίες για κάθε ερευνητικό ερώτημα

• κατανοούν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μιας ποιοτικής ή ποσοτικής έρευνας

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar