ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_705
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ζ (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 3 ώρες/εβδ.

ETCS: 3

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μία συνολική ηθική θεώρηση του κλάδου της υγείας
και της ανθρώπινης ζωής, με έμφαση στην πρακτική διάσταση των ηθικών
προβληματισμών που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας, και ιδιαίτερα οι
νοσηλευτές

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζουν τις βασικές ηθικές θεωρίες που κατευθύνουν τους τρόπους
συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης των ατόμων στην κοινωνία

• κατανοούν την ορολογία και τους διαχωρισμούς που θέτει η βιοηθική, ώστε να
κατευθύνονται στην εξέταση των θεμάτων της με οργανωμένο τρόπο

• αναγνωρίζουν τα κυριότερα κλινικά ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους

• εξετάζουν κάθε ηθικά προβληματική περίπτωση με υπομονή, ισοσταθμίζοντας
τις διάφορες ηθικές αρχές που πρέπει να τηρούνται

• επιτυγχάνουν έναν συνολικότερο τρόπο σκέψης σχετικά με το μελλοντικό τους
επάγγελμα αλλά και τη ζωή γενικότερα, με σφαιρική αντιμετώπιση του κάθε
ζητήματος και διάθεση για αιτιολογημένη λήψη αποφάσεων

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar