ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_507
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: E (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 2 ώρες/εβδ.

ETCS: 2

Τύπος Μαθήματος: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα θέτει τον ρόλο της Αγωγής της Υγείας ως εκπαιδευτική διαδικασία σε
πληθυσμούς στόχους προκειμένου να διαμορφωθούν συμπεριφορές που προάγουν την
υγεία του πληθυσμούς στόχους. Σκοπός Μαθήματος είναι να δώσει τις βασικές αρχές
ώστε οι φοιτητές να αναγνωρίζουν δυνητικούς κινδύνους ενός πληθυσμού και να
κατανοούν το ρόλο της Αγωγής Υγείας στην Πρόληψή τους

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• διαχωρίζουν την Αγωγής της Υγείας από την απλή παροχή γνώσεων

• κατανοούν την σημαντικότητα της επικοινωνίας στην Αγωγή της Υγείας

• γνωρίζουν οι σπουδαστές τον τρόπο σχεδιασμού εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, στηριγμένα σε θεωρητικά μοντέλα και να τα προσαρμόζουν ανάλογα την πληθυσμιακή ομάδα, την νόσο και το επιθυμητό επίπεδο πρόληψης

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar